Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

 

 'De Antonius blijft'


De Antoniusgemeenschap is waardevol. Daarom hebben wij besloten met onze gemeenschap op de bestaande locatie in de Antoniuskerk in Lombok door te gaan. Het parochiebestuur heeft ons daartoe de mogelijkheid geboden. Onze katholieke Antoniusgemeenschap blijft bijeenkomen in wat nu het Stadsklooster is. Bijeenkomen om te vieren, maakt onlosmakelijk deel van uit van onze gemeenschap.


Antoniuskerk

Kanaalstraat 198

3531 CP Utrecht

N I E U W S

Voorzomer 2023 

  mei - juni (Pinksteren)

Stadsklooster en Antoniusgemeenschap
Vanuit het Stadsklooster worden er naast culturele activiteiten (concerten) ook meer levensbeschouwelijke activiteiten georganiseerd. Denk daarbij aan de cursussen ‘autobiografisch schrijven’ en ‘mystiek en mysterie’. Ook kunnen mensen met een kleine portemonnee bij een aantal events van het Stadsklooster met korting of gratis naar binnen. Dit is dan vaak in samenwerking met de Voedselbank.

We subsidiëren in 2023 dit levensbeschouwelijke en diaconale deel van het Stadsklooster met een bijdrage van 4.000 euro vanuit ons Antoniusfonds.
Kijk voor de activiteiten van het Stadsklooster op
www.stadskloosterutrecht.nl


 

Tussen Pasen en Pinksteren


Op zondag 9 april werd de nieuwe paaskaars de kerk ingebracht. De voorganger riep het ons driemaal toe “licht van Christus!”. En wij riepen terug: “Heer, wij danken U!”.

Buitenstaanders zullen er met verwondering naar hebben gekeken. Wat zeggen ze? Licht van Christus? Die grote kaars? En daar bedanken ze voor?

Het binnenbrengen van het licht, de rituelen van Pasen, het is hocus pocus voor moderne seculiere mensen. Betekenisloos. Want het gaat over een werkelijkheid waar ze buiten staan.

Voor ons is het allesbehalve betekenisloos. Het is vol van betekenis. Jezus Christus die ons de weg wijst naar de Vader. Die ons losmaakt van onze zelf aangelegde ketenen. Ketenen van angst, afgunst en wantrouwen.
Jezus nodigt ons uit met vertrouwen naar de medemens te kijken.
Om mild te zijn naar de ander en naar ons zelf.
Om ons te laten leiden door zijn geest.
Om te leven in zijn geest.

Daarom is de liturgische kleur in de tijd na Pasen wit. Schoon, nieuw begin, leven!
In mei zijn we op weg naar Hemelvaart en Pinksteren.
De Geest komt ons helpen: we hoeven het niet alleen te doen.
In de katholieke traditie wordt de Geest dan ook wel de Helper genoemd. En de Trooster.

Dat is waar we met Pinksteren naar uitzien:
de komst van de Heilige Geest.
Die ons inspireert.
Dat we blijmoedig het leven tegemoet kunnen treden.
In de voetsporen van Jezus, onze leermeester.

Jeroen Kwaaitaal,

voorzitter Antoniusgemeenschap


Pinksteren 28 mei 2023

 Vieringen en voorgangers
In de periode naar de zomer vallen er een aantal vieringen uit omdat er geen voorganger is. We hebben gelukkig een aantal gastvoorgangers maar die zijn helaas niet altijd beschikbaar. In het schema 'Vieringen' hieronder ziet u welke vieringen in maart en april uitvallen. Er wordt over een andere invulling nagedacht.
Misschien moeten we na de zomervakantie overgaan naar een viering om de week. Dat is niet te hopen, maar misschien kan het niet anders.


 


In Memoriam Truus Aarsman

Op 19 februari overleed op 87-jarige leeftijd Truus Aarsman-Pauw. Truus was ruim 50 jaar actief in onze Antoniuskerk. Velen kennen haar als de gastvrouw in de pastorie, nooit om een praatje verlegen. Tijdens de afscheidsviering in de Dominicuskerk werd gezegd dat Truus een rasechte Utrechter was: ‘hart op de tong, goudeerlijk en ruimhartig’.
Truus hield van goed verzorgde liturgievieringen en droeg daar zelf aan bij door het maken van mooie bloemstukken of andere kunstwerkjes, altijd met oog voor de symboliek die paste bij het moment van het liturgische jaar.
Truus zong ook vele jaren in ons koor, ze schonk koffie na de viering, bezorgde de parochiebladen en maakte de kerk schoon.
We verliezen in Truus een meelevende en betrokken mede-parochiaan.


 

 

In Memoriam Tonnie van Impelen

Op 4 april overleed op 84-jarige leeftijd Tonnie van Impelen. Zij was jarenlang met haar man Hans actief in onze gemeenschap.

Tonnie wilde dat bij haar uitvaart de evangelietekst van het bezoek van Jezus aan de zussen Martha en Maria zou worden voorgelezen. Ze herkende zich in Martha: altijd druk en bezig om dingen te regelen. De regie te houden. Zo kenden we haar in de wijk, rond 5 mei en in onze kerk, waar ze zoveel heeft gedaan. De crèche, het koor, de ouderen. Samen met Dora Baars collecteerde ze (al weer lang geleden) voor het Lourdeswerk.

Haar man Hans (overleden in 2012) was altijd druk in de tuin van de pastorie.

Tonnie was de laatste jaren ook lid van het Antoniusberaad waar zij zich met name bezighield met aandacht vragen voor ouderen en zieken uit onze gemeenschap die met kerst en bij jubilea door haar geschreven kaarten kregen.

Ook in haar verliezen we een meelevende en vrijwel tot het laatst actieve mede-parochiaan.  

 
OMDUW,
niet een verhaal om mensen om te duwen, maar mensen rechtop verder te helpen.


Toen ik ongeveer 25 jaar geleden terug kwam in de Antonius -gemeenschap, toen er nog een kruisbeeld met daaronder de beeltenissen van Maria en Johannes stond en er nog een altaartafel was, met regelmatig een eucharistieviering met o.a. Pater Jan Goes, werd ik geïnspireerd door de toenmalige pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld om plaats te nemen in het bestuur van de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

Een PCI met voorzitter, Michiel, penningmeester Ad, secretaris Tony, allemaal officieel aangesteld door de Kardinaal. Iedereen, het liefst wonende in het parochiegebied kon een beroep doen op financiële en maatschappelijke hulp.          


Op de woensdagmorgen waren René en ik in de pastorie en was er gelegenheid voor mensen die dak- en thuisloos waren om een garantstelling voor een overnachting in een van de Utrechtse slaapgelegenheden te halen dat betaald werd door onze Caritas. We hadden een luisterend oor voor iedereen. Voor hen was dat een geweldige financiële tegemoetkoming, maar jaarlijks overschreden wij het beschikbare budget tot ongenoegen van het bestuur. Gelukkig was er toen en nu nog steeds, de stichting van de Heilige Jozef met als penningmeester Wim Walta, die uitkomst bood om het teveel bestede te vereffenen. Het verschil beliep per jaar toch wel in de duizenden guldens.  
Ons motto was: “Mensen die een beroep doen op onze Caritas sturen we niet weg met een kluitje in het riet.”  
Het bleek dat de doelgroep slim was en bij meerdere PCI’s aanklopte. Daarom hebben we ons aangesloten bij de stichting OMDUW.  Ons eigen spreekuur voor dak- en thuislozen werd opgeheven. De PCI betaalde jaarlijks een vast bedrag aan OMDUW voor hulp aan de doelgroep. Ook andere PCI’s in de stad deden dit.

OMDUW Oecumenische, Missionaire, Diaconale, Utrechtse, Werkgroep.                   
Sinds 2000 ben ik lid van het team dat elke vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.00 uur spreekuur houdt. Hier luisteren we naar de vele hulpvragen en waar mogelijk zorgen we voor een oplossing.
Het doel van ons spreekuur is mensen die hulp zoeken met raad en daad terzijde staan en waar mogelijk dreigende dakloosheid (bijv. door huurachterstand) voorkomen.
We zorgen ook voor het verkrijgen van een ID-kaart, die verloren, gestolen, of na detentie niet teruggekregen is. We maken dan een afspraak met het stadskantoor en gaan dit samen met de persoon regelen. Wij betalen en als de persoon een uitkering toegewezen krijgt, stort UWV de gemaakte onkosten terug op de rekening van OMDUW. Dit gebeurt ook vaak niet omdat de persoon schulden heeft; dan wordt het bedrag kwijtgescholden.


Het grootste probleem van onze doelgroep is: waar kan ik eten? Voorheen werd er bij de SLEEPINN dagelijks een maaltijd verzorgd. Dit wordt al jaren niet meer gedaan. Er zijn een paar adressen waar nu nog gegeten kan worden, o.a.  de Wijkplaats op de zondagavond, overdag soep en brood bij het Leger des Heils, en wij verstrekken sinds kort op het spreekuur een Bakker-Bart-Bon, daarmee kan er voor 10 euro besteed worden bij Bakker Bart in de stad.    

     
Op kosten van OMDUW  laden we de OV-chipkaart en eventueel beltegoed op. Wanneer personen een woning of kamer toegewezen krijgen helpen we met de inrichting. Bij het Leger des Heils kringloop Haarzuilen krijgen we 50% korting op de toch al goedkope meubels en artikelen. Als er enige zekerheid is dat de persoon een geldbedrag terug kan betalen kan een renteloze lening verstrekt worden.
Vaak komen er buitenlandse werknemers die geen paspoort meer hebben. Wij gaan dan mee naar de betreffende ambassade en het wordt geregeld.

                                                                
Op dit moment wordt de Augustinuskerk gerenoveerd en gerestaureerd, en daar wordt ook gewerkt aan een eetgelegenheid “TIENUS”.  Als dit over een paar maanden gerealiseerd is kan er weer dagelijks een maaltijd verstrekt worden.

Vooruitlopend op TIENUS, wordt er nu gestart met een maaltijd in de Jacobikerk.  


De doelgroep wordt geholpen in situaties waarin anderen geen hulp bieden. OMDUW probeert mensen te helpen die dak- of thuisloos zijn, of kans lopen dit te worden, die geen uitkering hebben of door schulden dreigen te lijden. Een bijzondere en inmiddels substantiële doelgroep vormen de ongedocumenteerden die onder ons verblijven zonder verblijfsvergunning of identiteitskaart.


Elke vrijdag is er van 10.30 - 12.00 uur spreekuur in de werfkelder onder het Bonifatiushuis, Nieuwe Gracht 61.


Een aantal leden van het spreekuur neemt ook deel aan de gesprekken met de gemeentelijke Armoedecoalitie. En we werken samen met Stil, de Tussenvoorziening, UWV en vele andere maatschappelijke organisaties.

                                            
Hoe komt OMDUW aan z’n financiën?  Alle kerken in de Utrechtse binnenstad en ook de overkoepelende Caritas van het Bisdom Utrecht storten jaarlijks een flink bedrag in de pot, zodat we aan de vele hulpvragen waar geld mee gemoeid is tegemoet kunnen komen.                               
 
Sinds kort is onze mede-Antoniaan Grietje ook lid geworden van het OMDUW-spreekuurteam en ze heeft al een duidelijke lijst samengesteld waar in Utrecht op vele plaatsen gratis of bijna gratis gegeten kan worden.
Met dit verhaal heb ik hopelijk wat duidelijkheid gegeven wat de stichting OMDUW betekent voor de stad Utrecht.


Joop in den Haak

 Vastenactieproject 2023: sloppenwijk Brazilië veilig en gezond maken

Opbrengst collectes: € 344,40


De drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in het land Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten.

De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de wijk “Alto da Gloria”. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De bouwvallige huizen worden gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. 


Geven kan op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Parochie St. Martinus; omschrijving: vastenactie 2023.