Antoniusraad & Stadsklooster - Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

Antoniusraad & Stadsklooster


CONTACTGEGEVENS

Antoniusraad

p/a B.J. van Diest, secretaris

2e Delistraat 20 3531 SZ Utrecht

Telefoon: 06 – 456 44 122

Email: vandiestbj@zonnet.nl

Website: http://www.antoniusutrecht.nl/antoniusraad---stadsklooster.php

 

OVERIGE GEGEVENS

RSIN (fiscaalnummer): 8581 26 837

KvK nummer: 70067384

Datum akte van oprichting: 3 november 2017

De Belastingdienst heeft de Antoniusraad per 3 november 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 


Afbeeldingsresultaat voor anbi

 VERSLAG 2018 – 2022 (concept)

Op zaterdag 29 september 2018 heeft de Sint Martinusparochie de Antoniuskerk aan de eredienst onttrokken. De kerk is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft de kerk ter beschikking gesteld aan de stichting Stadsklooster Utrecht. Om die stap mogelijk te maken, is de stichting Stadsklooster Utrecht opgericht. Het gebouw is de afgelopen periode geschikt gemaakt worden voor de activiteiten van de stichting Stadsklooster.

In de samenwerking met het Stadsklooster hebben we een unieke positie binnen de katholieke kerk van Utrecht en dat geeft de Antoniusgemeenschap ruimte en vrijheid om de dingen te doen die we belangrijk vinden. Vanuit onze gemeenschap is daarvoor hard geknokt.

 

Na twee bijzondere corona-jaren heeft de Antoniusgemeenschap in 2022 de draad opgepakt om gezamenlijk inhoud en vorm te geven aan het geloof. Op zondagochtend komen we als geloofsgemeenschap weer bijeen. En dat doen we nu binnen de muren van Stadsklooster Utrecht. Niet meer gewijd, maar daarom niet minder betekenisvol!

 

Door het Stadsklooster te gebruiken voor onze vieringen leveren wij als gemeenschap een bijdrage aan het behoud van de Antoniuskerk als religieus erfgoed. Verder willen wij het gebruik van dit erfgoed bevorderen d.m.v. het verlenen van onze steun en inzet aan culturele, sociale, religieuze danwel levensbeschouwelijke activiteiten ten dienste van de lokale gemeenschap.


De volgende activiteiten zijn door inzet van onze kant in het afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt in het Stadsklooster: de interreligieuze 4-mei herdenking, de ‘Psalmenmiddag’ (georganiseerd i.s.m. de Liberaal Joodse Gemeente) en de activiteiten ‘Ik rouw om jouw’ en de ‘Autobiografisch schrijven’.

Tevens is bevorderd dat enkele activiteiten van het Stadsklooster toegankelijk werden voor gezinnen met een niet zo brede beurs.

Activiteiten van het Stadsklooster kregen mede door onze inzet financiële steun van de Sint Martinusparochie en de Utrechtse Caritasinstelling (PCI).

 

PLANNEN VOOR 2023 en verder (ad D, zie hieronder)

Onze inzet blijft voor 2023 is ongewijzigd. We blijven actief betrokken bij de 4-mei herdenking. We bepleiten bij de Sint Martinusparochie de steun aan de Stadsklooster-projecten: ‘Ik rouw om jouw’, “Autobiografisch schrijven’, ‘Opnieuw beginnen’, Mystiek en mysterie’.

Verder onderzoeken we de mogelijkheden om tot restauratie van het orgel te komen.

 


UITGANGSPUNTEN EN ACTIVITEITEN ANTONIUSRAAD 

DOELSTELLING

De Antoniusraad is een kerkelijke instelling ex artikel 2 boek 2 BW met  als doel:

-      een bijdrage te leveren aan het behoud van de Antoniuskerk als religieus cultureel-historisch erfgoed;

-      het bevorderen van het gebruik van dit erfgoed d.m.v. culturele, sociale, religieuze danwel levensbeschouwelijke activiteiten ten dienste van de lokale gemeenschap.

 

De Antoniusraad tracht haar doel te verwezenlijken door:

-       het voordragen van een lid voor het bestuur van de stichting Stadsklooster Utrecht;

-       het op uitnodiging van het bestuur van de stichting Stadsklooster Utrecht dit bestuur met raad en daad bijstaan;

-       en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

ACTIVITEITEN

De wijze waarop de Antoniusraad haar doelstellingen tracht te realiseren en activiteiten zal ontwikkelen, wordt in belangrijke mate bepaald door het beleid van de Sint Martinusparochie en dat van de stichting Stadsklooster Utrecht.

 

A. Voordragen bestuurslid voor het bestuur van de Stichting Stadsklooster

De Antoniusraad draagt één lid voor voor het bestuur van de stichting Stadsklooster Utrecht. De Stichting Stadsklooster benoemt dit bestuurslid.

 

B. Het leveren van een bijdrage aan de herinrichting van het kerkgebouw

De Antoniusraad zal in overleg met de stichting Stadsklooster Utrecht - naar vermogen - op de volgende punten haar bijdrage leveren:

-      Hoe om te gaan met het huidige interieur en de religieuze voorwerpen in de kerk? In hoeverre kunnen de na onttrekking aan de eredienst  resterende religieuze voorwerpen een plaats houden in het gebouw, rekening  houdend met het toekomstige gebruik van de kerk als stadsklooster?

-      Meedenken over de vraag: Hoe het interieur van het stadsklooster zo ingericht kan worden dat het voor de Antoniusgemeenschap een prettige plek blijft om te vieren?

-      Meedenken over de vraag: Hoe kan de Antoniuskerk zo ingericht worden dat de inrichting de diversiteit aan activiteiten, waaronder levensbeschouwelijke en religieuze activiteiten van het Stadsklooster ondersteunt?

Een en ander zal geschieden in overleg en in samenwerking met de leden van de Antoniusgemeenschap. Gekeken zal worden of en zo ja hoe, ook jongeren van de gemeenschap hierbij betrokken kunnen worden.

 

C. Meerjarenbeleid 

De inzet van de Antoniusraad is (vooralsnog) bestuurlijk. Dat wil zeggen dat wij geen financiële handelingen doen. Er zijn geen inkomsten en  uitgaven, er is derhalve ook geen bankrekening.

Het bestuur zal een notitie opstellen, waarin het inhoudelijk meerjarenbeleid van de Antoniusraad staat aangegeven.

Deze notitie zal worden besproken met leden van de Antoniusgemeenschap, het bestuur van de Sint Martinusparochie en het bestuur van de  stichting Stadsklooster Utrecht. Dit plan is het uitgangspunt voor het beleid de komende jaren. Jaarlijks zal dat beleid worden uitgewerkt in een activiteitenplan. Zo nodig wordt het Meerjarenplan aangepast aan de ontwikkelingen.


D. Ondersteuning activiteiten Stadsklooster
De stichting Stadsklooster Utrecht is activiteiten gestart najaar 2018. De Antoniusraad zal – naar vermogen - mede invulling geven aan de activiteiten binnen het stadsklooster waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten. Dit zal gebeuren in overleg en in samenwerking met leden van de Antoniusgemeenschap. Daarbij zal eveneens gekeken worden of en zo ja hoe, ook jongeren van de gemeenschap hierbij betrokken kunnen worden.


BALANS en STAAT VAN BATEN & LASTEN

De initiatieven en activiteiten van de Antoniusraad zijn (vooralsnog) bestuurlijk van aard. Dat wil zeggen dat het haar doelstelling wil bereiken door het leveren van een bijdrage aan, het beïnvloeden van de besluitvorming door derden. De instelling doet geen financiële handelingen.

Er zijn derhalve geen inkomsten en uitgaven; er is ook geen bankrekening.

 

BESTUURSSAMENSTELLING ANTONIUSRAAD

De raad bestaat uit drie leden van de Antoniusgemeenschap. De raad vormt tevens het bestuur van de instelling. De bestuurssamenstelling is als volgt:

-        H.L.G.M. Heijnen, voorzitter

-        B.J. van Diest, secretaris / penningmeester

-        R. Rensenbrink, algemeen lid

 

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning, doch zij kunnen de in de uitoefening van hun functie naar redelijkheid gemaakte kosten in rekening brengen bij de instelling.

 

STATUTEN: zie bovenaan deze pagina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stadsklooster Utrecht
 

ACHTERGROND - MOTIVATIE

Rondom de Antoniuskerk is begin 1900 de wijk Lombok gebouwd. Het gebouw stond en staat letterlijk en figuurlijk in het hart van Lombok.

Al meer dan een eeuw komen mensen er samen vanuit een katholieke inspiratie, om te bidden, te zingen, verhalen door te geven, de belangrijke momenten in het leven te vieren en zorg te hebben voor elkaar en voor de wijk.

De kerk was een bruisend hart, maar het is er in de loop der jaren door secularisatie steeds stiller geworden. De oorspronkelijke gebruikers vergrijsden en het gebouw werd steeds meer een lege plek.

De eigenaar van de Antoniuskerk is het Parochiebestuur van de Ludgerus. Het bestuur heeft besloten om vijf van haar zes kerken te verkopen. De Antoniuskerk staat ook op de verkooplijst.

Als we niks doen, zal de kerk uiteindelijk verkocht worden aan een projectontwikkelaar, die de kerk op slot doet en zal wachten op een verandering van het bestemmingsplan om er vervolgens woningen in te bouwen. De kerk heeft dan definitief haar centrale plek in de wijk verloren.

Dat zou zonde zijn. Wij, een groep van mensen uit de buurt met mensen van de kerk, willen de Antoniuskerk de plek teruggeven die ze altijd heeft gehad: het kloppende hart van Lombok. En we zien daarvoor ook kansen.

Die kansen zitten in de uitstraling en de aantrekkingskracht van de Antoniuskerk. Ondanks de secularisatie  roept het gebouw nog steeds op tot verwondering, verstilling, verbinding en zorg voor elkaar.  Het zijn de kernwaarden van het begin die veel mensen nog steeds herkennen.

De exclusief religieuze programmering van de kerk houdt veel mensen tegen zich ermee te verbinden. We gaan daarom de programmering van de kerk verbreden en we houden daarbij vast aan de kernwaarden van het begin.

De verbreding is naar maatschappelijke, sociale, culturele, creatieve en ecologische activiteiten. Het religieuze zal er nog steeds een plek hebben, niet als hoofdactiviteit, maar als onderdeel van het grotere geheel.

Een stichting zal worden opgericht. Deze stichting wil de kerk, de tuin en de pastorie aankopen om daar het nieuwe programma te kunnen realiseren. Het stichtingsbestuur zal bestaan uit stakeholders, uit de kerk en uit de wijk.

Op deze manier krijgt de Antoniuskerk een tweede leven onder de naam Stadsklooster Utrecht.

 

 

MISSIE

-           Wij willen de Antoniuskerk (Stadsklooster) de plek teruggeven die het altijd heeft gehad: de centrale plek voor aandacht en verbinding  in de wijk Lombok en omgeving.

-           Dat gaan we doen door de programmering van de kerk te verbreden van religieuze naar maatschappelijke, sociale, culturele, creatieve en ecologische activiteiten.

 

VISIE

Het Stadsklooster Utrecht is een welkom en open thuis, een inspirerende plek van aandacht, verwondering en verbinding, op religieus en spiritueel, cultureel, creatief, maatschappelijk en ecologisch vlak.

 

KERNWAARDEN

Religieus en spiritueel:

-     een deel van het Stadsklooster is op vaste tijden stil,

-     daar is ruimte voor gebed, gezang en religieuze muziek

-     en ook voor meditatie, yoga, en cursussen persoonlijke ontwikkeling;

-     ruimte voor verwondering.

 

Maatschappelijk en sociaal:

-     gericht op het welzijn en het welbevinden van mensen;

-     aandacht en oog voor zwakke en kwetsbare groepen;

-     het verbindt mensen met verschillende achtergronden.

 

Cultureel en creatief:

-     culturele uitingen die passen bij de uitstraling van het gebouw: koren, klassieke muziek, singer-songwriter, exposities;

-     de mindset is die van verwondering.

 

Ecologisch:

-     er is aandacht voor duurzaamheid en biologische producten;

-     het is een wegwerpcultuurvrije plek.


Het Stadsklooster heeft een eigen website:  www.stadskloosterutrecht.nl


Terug naar de inhoud