Antoniusraad & Stadsklooster - Antoniuskerk Utrecht

Ga naar de inhoud

Antoniusraad & Stadsklooster


CONTACTGEGEVENS

Antoniusraad

p/a B.J. van Diest, secretaris

2e Delistraat 20 3531 SZ Utrecht

Telefoon: 06 – 456 44 122

Email: vandiestbj@zonnet.nl

Website: http://www.antoniusutrecht.nl/antoniusraad---stadsklooster.php

 

OVERIGE GEGEVENS

RSIN (fiscaalnummer): 8581 26 837

KvK nummer: 70067384

Datum akte van oprichting: 3 november 2017

De Belastingdienst heeft de Antoniusraad per 3 november 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 


Afbeeldingsresultaat voor anbi

 

BELEIDSPLAN ANTONIUSRAAD 2018/2021

 

DOELSTELLING

De Antoniusraad is een kerkelijke instelling ex artikel 2 boek 2 BW met  als doel:

-      een bijdrage te leveren aan het behoud van de Antoniuskerk als religieus cultureel-historisch erfgoed;

-      het bevorderen van het gebruik van dit erfgoed d.m.v. culturele, sociale, religieuze danwel levensbeschouwelijke activiteiten ten dienste van de lokale gemeenschap.

 

De Antoniusraad tracht haar doel te verwezenlijken door:

-       het voordragen van een lid voor het bestuur van de stichting Stadsklooster Utrecht;

-       het op uitnodiging van het bestuur van de stichting Stadsklooster Utrecht dit bestuur met raad en daad bijstaan;

-       en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

INLEIDING

De wijze waarop de Antoniusraad in 2018 / 2021 haar doelstellingen tracht te realiseren en activiteiten zal ontwikkelen, wordt in belangrijke mate bepaald door het beleid van de Sint Ludgerusparochie en dat van de stichting Stadsklooster Utrecht.

Eind 2017 start de Sint Ludgerusparochie de procedure om de Antoniuskerk te onttrekken aan de eredienst. Afhankelijk van het verloop van deze procedure zal de kerk daarna worden verkocht. De nieuwe eigenaar zal de kerk ter beschikking stellen aan de stichting Stadsklooster Utrecht. Om die stap mogelijk te maken, wordt eind 2017 de stichting Stadsklooster Utrecht opgericht.

Naar verwachting zal In de loop van 2018  de kerk worden onttrokken aan de eredienst en worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Daarop zal het gebouw geschikt gemaakt worden voor de activiteiten van de stichting Stadsklooster.

 

ACTIVITEITEN 2018/2021

A. Voordragen bestuurslid voor het bestuur van de Stichting Stadsklooster

De Antoniusraad draagt één lid voor voor het bestuur van de stichting Stadsklooster Utrecht. De Stichting Stadsklooster benoemt dit bestuurslid.

 

B. Het leveren van een bijdrage aan de herinrichting van het kerkgebouw

De Antoniusraad zal in overleg met de stichting Stadsklooster Utrecht - naar vermogen - op de volgende punten haar bijdrage leveren:

-      Hoe om te gaan met het huidige interieur en de religieuze voorwerpen in de kerk? In hoeverre kunnen de na onttrekking aan de eredienst  resterende religieuze voorwerpen een plaats houden in het gebouw, rekening  houdend met het toekomstige gebruik van de kerk als stadsklooster?

-      Meedenken over de vraag: Hoe het interieur van het stadsklooster zo ingericht kan worden dat het voor de Antoniusgemeenschap een prettige plek blijft om te vieren?

-      Meedenken over de vraag: Hoe kan de Antoniuskerk zo ingericht worden dat de inrichting de diversiteit aan activiteiten, waaronder levensbeschouwelijke en religieuze activiteiten van het Stadsklooster ondersteunt?

Een en ander zal geschieden in overleg en in samenwerking met de leden van de Antoniusgemeenschap. Gekeken zal worden of en zo ja hoe, ook jongeren van de gemeenschap hierbij betrokken kunnen worden.

 

C. Ondersteuning activiteiten Stadsklooster 2018/2021

De stichting Stadsklooster Utrecht is voornemens met haar activiteiten te starten najaar 2018. De Antoniusraad zal – naar vermogen - mede invulling geven aan de activiteiten binnen het stadsklooster waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten. Dit zal gebeuren in overleg en in samenwerking met leden van de Antoniusgemeenschap. Daarbij zal eveneens gekeken worden of en zo ja hoe, ook jongeren van de gemeenschap hierbij betrokken kunnen worden.

 

D. Inrichten administratie, Meerjarenbeleid en Begroting

Het bestuur zal de inkomsten en uitgaven vastleggen in een financiële administratie. Deze administratie zal zo worden ingericht, dat kan worden voldaan aan de daarvoor geldende verplichtingen.

Het bestuur zal rond september 2019– de thans verwachte start van het stadsklooster - een notitie opstellen, waarin het inhoudelijk en financieel meerjarenbeleid van de Antoniusraad staat aangegeven.

In de notitie zal staan op welke manier de raad voor de langere termijn financiële middelen zal verwerven  en de goederen en activiteiten waaraan deze middelen zullen worden besteed. De beschikbare middelen zullen volledig worden besteed aan de doelstellingen van de Antoniusraad.

Deze notitie zal worden besproken met leden van de Antoniusgemeenschap en het bestuur van de  stichting Stadsklooster Utrecht. Daarop zal het bestuur eind 2019 een Meerjarenbeleidsplan met begroting opstellen. Dit plan is het uitgangspunt voor het beleid de komende jaren. Jaarlijks zal dat beleid worden uitgewerkt in een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Zo nodig wordt het Meerjarenplan aangepast aan de ontwikkelingen.

 

 

BESTUURSSAMENSTELLING ANTONIUSRAAD

De raad bestaat uit drie leden van de Antoniusgemeenschap. De raad vormt tevens het bestuur van de instelling. De bestuurssamenstelling is als volgt:

-        H.L.G.M. Heijnen, voorzitter

-        W. Walta, penningmeester

-        B.J. van Diest, secretaris

 

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning, doch zij kunnen de in de uitoefening van hun functie naar redelijkheid gemaakte kosten in rekening brengen bij de instelling.

 

STATUTEN: zie bovenaan deze pagina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stadsklooster Utrecht
 

ACHTERGROND - MOTIVATIE

Rondom de Antoniuskerk is begin 1900 de wijk Lombok gebouwd. Het gebouw stond en staat letterlijk en figuurlijk in het hart van Lombok.

Al meer dan een eeuw komen mensen er samen vanuit een katholieke inspiratie, om te bidden, te zingen, verhalen door te geven, de belangrijke momenten in het leven te vieren en zorg te hebben voor elkaar en voor de wijk.

De kerk was een bruisend hart, maar het is er in de loop der jaren door secularisatie steeds stiller geworden. De oorspronkelijke gebruikers vergrijsden en het gebouw werd steeds meer een lege plek.

De eigenaar van de Antoniuskerk is het Parochiebestuur van de Ludgerus. Het bestuur heeft besloten om vijf van haar zes kerken te verkopen. De Antoniuskerk staat ook op de verkooplijst.

Als we niks doen, zal de kerk uiteindelijk verkocht worden aan een projectontwikkelaar, die de kerk op slot doet en zal wachten op een verandering van het bestemmingsplan om er vervolgens woningen in te bouwen. De kerk heeft dan definitief haar centrale plek in de wijk verloren.

Dat zou zonde zijn. Wij, een groep van mensen uit de buurt met mensen van de kerk, willen de Antoniuskerk de plek teruggeven die ze altijd heeft gehad: het kloppende hart van Lombok. En we zien daarvoor ook kansen.

Die kansen zitten in de uitstraling en de aantrekkingskracht van de Antoniuskerk. Ondanks de secularisatie  roept het gebouw nog steeds op tot verwondering, verstilling, verbinding en zorg voor elkaar.  Het zijn de kernwaarden van het begin die veel mensen nog steeds herkennen.

De exclusief religieuze programmering van de kerk houdt veel mensen tegen zich ermee te verbinden. We gaan daarom de programmering van de kerk verbreden en we houden daarbij vast aan de kernwaarden van het begin.

De verbreding is naar maatschappelijke, sociale, culturele, creatieve en ecologische activiteiten. Het religieuze zal er nog steeds een plek hebben, niet als hoofdactiviteit, maar als onderdeel van het grotere geheel.

Een stichting zal worden opgericht. Deze stichting wil de kerk, de tuin en de pastorie aankopen om daar het nieuwe programma te kunnen realiseren. Het stichtingsbestuur zal bestaan uit stakeholders, uit de kerk en uit de wijk.

Op deze manier krijgt de Antoniuskerk een tweede leven onder de naam Stadsklooster Utrecht.

 

 

MISSIE

-           Wij willen de Antoniuskerk (Stadsklooster) de plek teruggeven die het altijd heeft gehad: de centrale plek voor aandacht en verbinding  in de wijk Lombok en omgeving.

-           Dat gaan we doen door de programmering van de kerk te verbreden van religieuze naar maatschappelijke, sociale, culturele, creatieve en ecologische activiteiten.

 

VISIE

Het Stadsklooster Utrecht is een welkom en open thuis, een inspirerende plek van aandacht, verwondering en verbinding, op religieus en spiritueel, cultureel, creatief, maatschappelijk en ecologisch vlak.

 

KERNWAARDEN

Religieus en spiritueel:

-     een deel van het Stadsklooster is op vaste tijden stil,

-     daar is ruimte voor gebed, gezang en religieuze muziek

-     en ook voor meditatie, yoga, en cursussen persoonlijke ontwikkeling;

-     ruimte voor verwondering.

 

Maatschappelijk en sociaal:

-     gericht op het welzijn en het welbevinden van mensen;

-     aandacht en oog voor zwakke en kwetsbare groepen;

-     het verbindt mensen met verschillende achtergronden.

 

Cultureel en creatief:

-     culturele uitingen die passen bij de uitstraling van het gebouw: koren, klassieke muziek, singer-songwriter, exposities;

-     de mindset is die van verwondering.

 

Ecologisch:

-     er is aandacht voor duurzaamheid en biologische producten;

-     het is een wegwerpcultuurvrije plek.


Het Stadsklooster heeft een eigen website:  www.stadskloosterutrecht.nl


Terug naar de inhoud